Acrobat (serie Porno-elegance)

Acrobat (serie Porno-elegance), Maurizio Lanzillotta